Organ prowadzący

Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja „Chocimska”. Fundacja została powołana w 2010 roku, podlega Ministrowi Edukacji Narodowej.

Celem fundacji jest:

  • edukacja dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowania praw człowieka. Kształtowanie postawy życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych. Przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie demokratycznym. Rozwijanie wśród młodzieży umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia i odpowiedzialności za własny rozwój
  • Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji z uwagi na płeć, wyznanie, niepełnosprawność i inne
  • działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych
  • edukacja artystyczna dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz organizacji, których celem statutowym jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna.

W Radzie Fundacji zasiadają:

  • Izabela Różańska-Kołakowska
  • Agnieszka Kolasa

Zarząd Fundacji tworzą:

  • Jerzy Modlinger
  • Jakub Ratajczak

Fundacja została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000362198.

Zobacz więcej informacji na temat Fundacji „Chocimska”.