WZO

Szkoła Podstawowa Chocimska

 

WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA

 

PODSTAWA PRAWNA 

WEWNĘTRZNYCH ZASAD OCENIANIA 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.

oraz z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o zmianie Ustawy o systemie oświaty z 7.09.1991 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

 

I.CELE I ZAKRES OCENIANIA

 1. Wewnętrzne Zasady Oceniania zwane dalej WZO regulują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w Szkole Podstawowej Chocimska.

 2. 2. Zasady przeprowadzania zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów regulują odrębne przepisy.

 3. 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 4. 4. Ocenianie jako integralna część procesu kształcenia spełnia funkcję klasyfikacyjną i diagnostyczną.

 5. 5. Ocenianie wewnętrzne ma na celu:

 1. bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia/uczennicy w nauce,

 2. uświadamianie uczniowi/uczennicy stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie,

 3. motywowanie ucznia/uczennicy do porównywania się samego do siebie,

 4. pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia/uczennicy, jego uzdolnień i zainteresowań,

 5. wdrażanie i ukierunkowywanie ucznia/uczennicy do systematycznej i samodzielnej pracy,

 6. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom/kom informacji o postępach, specjalnych uzdolnieniach i trudnościach ucznia/uczennicy

 7. umożliwienie nauczycielom/kom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami poszanowania praw i godności ocenianego.

 

II.ELEMENTY OCENIANIA 

1. Ocenianie wewnętrzne obejmuje:

 1. Formułowanie przez nauczycieli/ki wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów/uczennic i rodziców (prawnych opiekunów).

 2. Ustalenie kryteriów oceniania zachowania.

 3. Ocenianie bieżące.

 4. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i na koniec roku szkolnego oraz warunków ich poprawiania.

 5. Określenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia/uczennic w nauce.

2. Istotnym elementem oceniania w naszej szkole jest informacja zwrotna

 1. Celem udzielania informacji zwrotnej jest pomoc w świadomym uczeniu się

 2. Wskazuje kolejne kroki i strategie poprawy wyników.

 3. Nauczyciel/ka formułuje informację zwrotną językiem przyjaznym uczniom, odpowiednim dla ich etapu rozwoju.

 4. Informacja zwrotna zawsze powinna zawierać:

 • wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy

 • odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy.

 1. Informacja zwrotna może mieć formę słowną, punktową lub procentową.

 2. Na koniec drugiego trymestru nauczyciel/ka formułuje pisemną informację zwrotną o osiągnięciach (mocnych stronach) ucznia/uczennicy i wskazówki do dalszej pracy.

 3. Uczeń/uczennica i rodzice w każdej chwili mogą poprosić o uzupełniającą informację dotyczącą postępów w nauce i wskazówki do dalszej pracy.

 

III.DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

1. Na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej, nauczyciel/ka zobowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia/ uczennicy, u którego/ej stwierdzono zaburzenia i rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia/uczennicy może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku ucznia/uczennicy posiadającego/ej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczyciele przedmiotów obowiązkowych formułują dla danego ucznia wymagania edukacyjne dostosowując je do jego potrzeb, konsultując się w tej sprawie z psychologiem szkolnym lub/i z nauczycielem wspierającym i informują o nich ucznia oraz jego rodziców(prawnych opiekunów).

 

IV. OCENIANIE W KLASACH I – III 

1. Na poziomie I etapu edukacyjnego ocena końcoworoczna , jak również ocena z zachowania jest oceną opisową.

2. Opis postępów w nauce obejmuje osiągnięcia ucznia/uczennicy w zakresie edukacji polonistycznej, społecznej, matematycznej, przyrodniczej, językowej, muzycznej, plastycznej i ruchowej.

3. Ocena opisowa zawiera w sobie opis sposobu pracy i osiągnięć ucznia/uczennicy.

4. Wystawiając ocenę opisową nauczyciel/ka bierze pod uwagę:

 1. zaangażowanie i włożony w pracę wysiłek,

 2. stopień opanowania materiału,

 3. dobór form i metod w poszukiwaniu rozwiązania problemu,

 4. umiejętność stawiania pytań i formułowania problemów.

5. Ocena opisowa omawia, a nie klasyfikuje poziom i poprawność wykonywanej pracy, znosi porównywanie i selekcję dziecka, kształci postawę otwartą, twórczą samodzielną i odpowiedzialną.

6.W odniesieniu do rodzica (prawnego opiekuna) ocena opisowa umożliwia dokładniejsze poznanie sposobu funkcjonowania dziecka w szkole i w klasie, informuje o rozwoju i konkretnych umiejętnościach dziecka oraz o wymaganiach programowych. Wskazuje kierunek ewentualnej dodatkowej pracy z dzieckiem.

7.Wychowawca klasy jest zobowiązany przynajmniej dwa razy w ciągu roku poinformować rodzica o postępach, osiągnięciach i wysiłku jego dziecka.

8. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I – III po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

V. OCENIANIE W KL. IV-VIII 

V.1.  Co i jak oceniamy:

 1. Uczeń/uczennica jest oceniany indywidualnie. Nauczyciel/ka wystawiając ocenę końcową (sumującą) jest zobowiązany/a do wzięcia pod uwagę indywidualnych uwarunkowań każdego ucznia/każdej uczennicy, w szczególności docenienia rozwoju i przyrostu wiedzy i umiejętności.

 2. Pracą sprawdzającą wiedzę i umiejętności jest każda praca oceniana przez nauczyciela mogą być to: kartkówka, pisemna praca klasowa, test, projekt, referat, debata, zeszyt, prezentacja, port folio itp.

 3. Liczbę i typ prac sprawdzających w trymestrze określa nauczyciel w PZO.

 4. Uczeń nieobecny jest zobowiązany zaliczyć pracę sprawdzającą w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

 5. Oceniając pracę zespołową nauczyciel/ka informuje uczniów o sposobie oceniania wkładu pracy każdego członka/członkini zespołu.

 6. Odpowiedź ucznia/uczennicy na pytanie zadane przez nauczyciela/lkę podczas lekcji nie jest oceniana.

 7. Nauczyciel/ka ma prawo do ustnego odpytania ucznia/uczennicy na ocenę sumującą podczas indywidualnej rozmowy i/lub egzaminu trymestralnego.

 8. Nauczyciel/ka może oceniać podczas lekcji ustną wypowiedź, o której przygotowanie poprosił/a ucznia/uczennicę wcześniej.

 9. Aktywność ucznia/uczennicy na lekcjach wpływa na ocenę sumującą na koniec roku.

 10. Uczeń/uczennica, który/a otrzymał ocenę niedostateczną z jednej z prac sprawdzających z danego przedmiotu w ciągu trymestru, musi napisać egzamin trymestralny.

 11. W takiej sytuacji egzamin trymestralny odbywa się po lekcjach.

 12. Egzamin trymestralny jest egzaminem zaliczającym.

 13. Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu oznacza zaliczenie trymestru.

 14. Uzyskanie poniżej 50 % z egzaminu trymestralnego jest równoznaczne z niezaliczeniem trymestru.

 15. Nauczyciel/ka ma obowiązek wystawienia oceny niedostatecznej z pracy domowej, jeśli stwierdzi, że jest ona niesamodzielnie wykonana lub skopiowana.

 16. W przypadku stwierdzenia ściągania podczas sprawdzianu lub egzaminu, nauczyciel/ka ma obowiązek unieważnienia pracy, co jest jednoznaczne z oceną niedostateczną z tego sprawdzianu bez możliwości poprawy.

V.2. Prezentacja

Do zaliczenia roku w klasie piątej i szóstej uczeń musi zaprezentować dane zagadnienie.

Prezentacja dotyczy klas piątych i szóstych i ma formę prezentacji na zadany temat. Prezentacja ta obejmuje przedmioty humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze, język obcy oraz przedmioty artystyczne.

V. 3 Ocena na koniec roku

 1. Oceny w skali 1-6 (stopień szkolny) wystawiane są na koniec roku oraz na koniec trymestrów.

 2. Uczeń/uczennica, który/a uzyskał/a zaliczenie dwóch trymestrów i osiągnął/ęła wynik egzaminu końcowego powyżej 50% ma gwarantowaną ocenę dopuszczającą.

 3. Egzamin końcowy przeprowadzany jest w klasach VI i VII dotyczy języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

 4. Bazą wyjściową do wystawienia oceny końcoworocznej jest średnia arytmetyczna z trzech trymestrów. 

 5. Szczegółowe wymagania na ocenę na koniec roku określa nauczyciel przedmiotu w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, podanych na początku roku szkolnego.

 6. Progi procentowe przy przeliczaniu na stopień szkolny:

  1. 0 – 49% ocena ndst.

  2. 50% – 59% – ocena dopuszczająca

  3. 60 % – 74% ocena dostateczna

  4. 75% – 87 % ocena dobra

  5. 88% – 95 % ocena b. dobra

  6. 96% – 100 % celująca

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI WYNIKAJĄCE Z WZO:

 1. Nauczyciel/ka może odmówić sprawdzenia pracy nie podpisanej lub napisanej nieczytelnie albo nieestetycznie.

 2. Nauczyciel/ka ma prawo odmówić sprawdzenia pracy oddanej po terminie. 

 3. Nauczyciel/ka ma obowiązek formułowania informacji zwrotnej językiem przyjaznym uczniom, odpowiednim dla ich etapu rozwoju.

 4. Nauczyciel/ka ma obowiązek udzielania informacji zwrotnej pomagającej uczniowi się uczyć.

 5. Nauczyciel/ka wystawia ocenę najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od oddania pracy przez ucznia/uczennicę.

 6. Nauczyciel ma obowiązek podać zakres materiału do egzaminu trymestralnego najpóźniej dwa tygodnie przed egzaminem.

 7. Wszystkie czynniki mające wpływ na ocenę końcoworoczną podaje nauczyciel/ka w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO) nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego lub na początku bloku przedmiotowego.

 8. Wymagania określone w PZO nie mogą ulegać zmianie w czasie trwania trymestru bez konsultacji z uczniami.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZENNIC I UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW WYNIKAJĄCE Z WZO:

 1. Uczeń/uczennica ma prawo w każdej chwili poprosić o informację zwrotną i wskazówki do pracy.

 2. Uczeń/uczennica ma prawo do konsultacji z nauczycielem minimum raz w tygodniu.

 3. Uczeń/uczennica ma prawo znać cele lekcji.

 4. Uczeń/uczennica ma prawo znać zakres materiału do każdej pracy sprawdzającej najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem.

 5. Uczeń/uczennica ma prawo odmówić napisania egzaminu trymestralnego w terminie, jeśli zakres materiału został podany później niż dwa tygodnie przed terminem.

 6. W przypadku j.w. nauczyciel  w porozumieniu z uczniami  wyznacza nowy termin.

 7. Uczeń/uczennica bez uzasadnionych przyczyn nie może odmówić wykonania zadania, nawet jeśli nie jest to praca sprawdzająca.

 8. Odmowa wykonania pracy oznacza ocenę niedostateczną z tej pracy. 

 9. Nieobecność ucznia/uczennicy w szkole nie zwalnia go z pisania pracy sprawdzającej czy odpowiedzi w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 10. Uczeń/uczennica ma obowiązek podpisywać prace i pisać czytelnie oraz dbać o estetykę prac pisemnych i zeszytu.

 11. Uczeń/nica ma obowiązek oddawania prac w terminie – termin to dzień wyznaczony przez nauczyciela/lkę. W uzasadnionych przypadkach termin oddania pracy podlega negocjacji.

VIII. NIEZALICZENIE TRYMESTRU:

 1. W przypadku niezaliczenia trymestru nauczyciel/ka przedmiotu spotyka się z uczniem/uczennicą i jego wychowawczynią lub wychowawcą oraz z rodzicami, wyznacza pisemnie wymagania oraz wspólnie z ustalają terminy zaliczenia określonych partii materiału.

 2. Wychowawca/wychowawczyni klasy zobowiązany/a jest do czuwania nad dotrzymaniem warunków zaliczenia i terminów.

 

IX. OGÓLNE WYMAGANIA NA OCENĘ:

 1. Stopień celujący – 6 (cel). Oznacza zauważalny, wyróżniający się wysiłek i wkład pracy na rzecz osiągnięcia rezultatów, które wykraczają poza sformułowane wymagania programowe, a także umiejętność samodzielnego, twórczego stosowania nabytej wiedzy, także w przypadku problemów o wysokim stopniu trudności.

 2. Stopień bardzo dobry – 5 (bdb). Oznacza systematyczny wysiłek i wkład pracy na rzecz skutecznego opanowania wiedzy i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych sformułowanych przez nauczyciela/lkę, biegłość w wykonywaniu zadań (również nietypowych) oraz zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych.

 3. Stopień dobry – 4 (db). Oznacza systematyczny wysiłek i wkład pracy na rzecz osiągnięcia poziomu wiedzy i umiejętności, który umożliwia sprawne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych.

 4. Stopień dostateczny – 3 (dst). Oznacza wysiłek i wkład pracy umożliwiający opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności i posługiwanie się nimi przy rozwiązywaniu zadań typowych.

 5. Stopień dopuszczający – 2 (dop). Oznacza wysiłek i wkład pracy przekładający się na poziom umiejętności, który pozwala na wykonanie łatwych zadań, również z pomocą nauczycielki/nauczyciela.

 6. Stopień niedostateczny – 1 (ndst). Oznacza poziom umiejętności uniemożliwiający naukę w klasie programowo wyższej.

 7. Podstawowym kryterium oceny uczennicy/ucznia z kultury fizycznej w naszej szkole jest frekwencja na zajęciach. Obliczana jest jako stosunek ilości zajęć, na których uczeń/uczennica był/a obecny, do ilości zajęć programowo przewidzianych. Ważna jest także aktywność podczas zajęć. Szczegółowe wymagania na daną ocenę określa PZO.

X. OCENA Z ZACHOWANIA

 1. Ocenę z zachowania wystawiają wychowawczynie/wychowawcy po wysłuchaniu opinii Rady Pedagogicznej i opinii uczniów/uczennic z danej klasy, w tym ucznia ocenianego/uczennicy ocenianej.

 2. Ocena z zachowania jest oceną punktową., przeliczaną na stopień szkolny.

 3. Uczeń może uzyskać od 0 do 30 punktów w następujących kategoriach:

  1. Otwartość na innych (6p.). Jako „otwartość na innych” rozumiemy zarówno koleżeńskość – np. pomoc w lekcjach, wsparcie w sytuacjach trudnych jak i pracę społeczną, w tym działalność w demokratycznych władzach szkoły, wolontariat i inne.

  2. Kultura osobista (6p.). Oceniając „kulturę osobistą” zwracamy uwagę na dobre maniery, uprzejmość, kulturę języka, zachowanie na lekcji i na przerwie, wobec nauczycieli/nauczycielek i koleżanek i kolegów.

  3. Rzetelność (6p.). Oznacza pilność, punktualność, solidność, pracowitość.

  4. Szacunek dla innych (6p.), w tym poszanowanie jego granic i jego własności, zwracamy też uwagę na żarty z innych w tym w Internecie, fotografie itp.

  5. Dbałość o otoczenie (6p.)– czystość, porządek, sumienne wywiązywanie się z dyżurów.

 1. Zasady przełożenia punktów na ocenę corocznie ustala rada pedagogiczna.

 2. Przekraczanie zasad zawartych w regulaminie szkoły powoduje obniżenie oceny z zachowania. 

XI. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 1. Uczeń/uczennica może nie być klasyfikowany/a z jednego przedmiotu, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia/uczennicy na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń/uczennica nieklasyfikowany/a z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Obowiązują te same procedury co przy egzaminie poprawkowym.

XIIEGZAMIN POPRAWKOWY

 1. Egzamin poprawkowy wyznacza się w przypadku rocznej oceny niedostatecznej.

 2. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektorka szkoły powołuje trzyosobową komisję egzaminacyjną składzie: przewodniczący/a – dyrektorka szkoły, egzaminator/ka – nauczyciel/ka uczący/a ucznia/uczennicę danego przedmiotu, który/a przygotowuje zestawy pytań, egzaminuje ucznia/uczennicę i ustala ocenę końcową oraz nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Nauczyciel/ka uczący/a ucznia/uczennicę może być zwolniony/a z udziału w komisji egzaminacyjnej na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym przypadku powołuje się nauczyciela/kę tego samego przedmiotu, nauczyciel/kę tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 3. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Uczeń/uczennica otrzymuje z egzaminu poprawkowego ocenę zgodna z PZO danego przedmiotu.

 4. Czas trwania egzaminu pisemnego ustala komisja ( max 60 minut)

 5. Ogłoszenie wyniku egzaminu następuje w tym samym dniu.

 6. Ocena ustalona w wyniku egzaminu jest ostateczna.

 7. Uczniowi/uczennicy przysługuje drugi termin egzaminu poprawkowego w przypadku ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych /zaświadczenie lekarskie/. Nowy termin egzaminu wyznacza dyrektorka szkoły / nie później, niż do końca września

 8. Jeżeli uczeń/uczennica nie uzyska pozytywnego wyniku egzaminu poprawkowego powtarza klasę, z zastrzeżeniem, że uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego.

 

XIII. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności uczennicy/ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

 • w przypadku oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Podanie o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego powinno zawierać uzasadnienie wniesienia odwołania się od oceny ustalonej przez nauczycielkę/la tj. podanie powodów, dla których, zdaniem uczennicy/ucznia lub jego rodziców, ocena jest zaniżona przez nauczycielkę/la.

4. Brak podania przyczyn o których mowa w pkt. 3 może uczynić odwołanie nieskutecznym.

5. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej zgodnie z poziomem wymagań na ocenę, o którą ubiega się uczennica/uczeń. Z plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, techniki i informatyki przeprowadza się zadania praktyczne.

6. Czas trwania egzaminu, narzędzie pomiaru, skład komisji określa się tak jak w egzaminie poprawkowym.

7. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w ciągu trzech dni od dnia złożenia podania przez rodziców (prawnych opiekunów).

8. Komisja, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:

 • podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,

 • pozostawić ocenę ustaloną przez nauczycielkę/la w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.

9. Od wyniku egzaminu sprawdzającego nie przysługuje odwołanie.

10.Rada Pedagogiczna na najbliższym posiedzeniu zatwierdza wyniki egzaminu.

 

XIV. PRZEPISY KOŃCOWE

1) Wewnętrzne Zasady Oceniania obowiązujące w Szkole Podstawowej Chocimska wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r.

2) Zmiany WZO mogą być dokonane poprzez uchwałę Rady Pedagogicznej.